تماس

نشاني کارخانه:

مازندران ، بابل ، بندپي شرقي ، شهرک صنعتي رجه ، شرکت روناک گاز خزر

تلفن تماس با پیش شماذه ۰۱۱:

۳۲۰۲۳۰۲۱ الی ۳۲۰۲۳۰۲۶

فکس با پیش شماره ۰۱۱:

۳۲۰۲۳۰۲۵ و ۳۲۰۲۳۰۲۴

ایمیل:

ronak1382@gmail.com