كپسول آتش نشاني ۱۲ كيلوگرمي روناك و سپهر

برندهاي روناك و سپهر مشخصات فني: قطر و ارتفا: 550x185 ميليمتر وزن: 17.5 کيلوگرم طول پرتاب: 1.5 الي 6 متر زمان تخليه: 10 الي 20 ثانيه نوع مواد خاموش كننده: پودر خشك شيميايي BC و ABC (و ديگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نيروي محركه ازت...
ادامه مطلب

كپسول آتش نشاني ۶ كيلوگرمي روناك و سپهر

برندهاي روناك و سپهر مشخصات فني: قطر و ارتفا: 450x145 ميليمتر وزن: 9.2 کيلوگرم طول پرتاب: 1.5 الي 6 متر زمان تخليه: 10 الي 15 ثانيه نوع مواد خاموش كننده: پودر خشك شيميايي BC و ABC (و ديگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نيروي محركه ازت...
ادامه مطلب

كپسول آتش نشاني ۴ كيلوگرمي روناك و سپهر

برندهاي روناك و سپهر مشخصات فني: قطر و ارتفا: 350x145 ميليمتر وزن: 7 کيلوگرم طول پرتاب: 1.5 الي 6 متر زمان تخليه: 10 الي 15 ثانيه نوع مواد خاموش كننده: پودر خشك شيميايي BC و ABC (و ديگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نيروي محركه ازت...
ادامه مطلب

كپسول آتش نشاني ۳ كيلوگرمي روناك و سپهر

برندهاي روناك و سپهر مشخصات فني: قطر و ارتفا: 330x120 ميليمتر وزن: 5 کيلوگرم طول پرتاب: 1.5 الي 4.2 متر زمان تخليه: 8 الي 15 ثانيه نوع مواد خاموش كننده: پودر خشك شيميايي BC و ABC (و ديگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نيروي محركه ازت...
ادامه مطلب

كپسول آتش نشاني ۲ كيلوگرمي روناك و سپهر

برندهاي روناك و سپهر مشخصات فني: قطر و ارتفا: 250x120 ميليمتر وزن: 3.8 کيلوگرم طول پرتاب: 1.5 الي 4.2 متر زمان تخليه: 8 الي 15 ثانيه نوع مواد خاموش كننده: پودر خشك شيميايي BC و ABC (و ديگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نيروي محركه ازت...
ادامه مطلب

كپسول آتش نشاني ۱ كيلوگرمي

برندهاي روناك و سپهر مشخصات فني: قطر و ارتفا: 90x220 ميليمتر وزن: 2.7 کيلوگرم طول پرتاب: 1.5 الي 4.2 متر زمان تخليه: 8 الي 15 ثانيه نوع مواد خاموش كننده: پودر خشك شيميايي BC و ABC (و ديگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نيروي محركه ازت...
ادامه مطلب
بالا